Iniciativa „Právní narovnání zločinů komunismu“

Verze pro tisk

Zpráva signatářů iniciativy Právní narovnání zločinů komunismu

Platforma evropské paměti a svědomí uspořádala dne 5.6.2012 v Evropském parlamentu v Bruselu mezinárodní konferenci „Právní narovnání komunistických zločinů“. Konference probíhala pod záštitou řady významných členů Evropského parlamentu. Na společné poradě signatářů iniciativy Právní narovnání zločinů komunismu s velvyslanci zemí střední a východní Evropy, ovládaných v minulosti totalitními komunistickými režimy, která se uskutečnila 19.6.2012 v Praze, informovala výkonná  ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí dr. Neela Winkelmannová o zdařilém průběhu této mezinárodní konference a o následné poradě Platformy s předními evropskými právníky. Obě tyto akce převedly otázku spravedlivého řešení zločinů komunismu z národní úrovně na úroveň mezinárodní. Níže uvádíme základní informaci z tiskové zprávy o konferenci.

V diskusi Jeho Excelence pan Aurimas Taurantas, velvyslanec Litevské republiky v Praze, zdůraznil důležitost mezinárodní spolupráce, jestliže se nedaří samostatně v jednotlivých státech prosazovat právní narovnání komunistických zločinů.

Dr. Z. Boháč oznámil, že Svaz občanské sebeobrany ČR odvolal svoji podporu Deklaraci 2012.

 

Platforma evropské paměti a svědomí

Základní informace

Po celé dvacetiletí od pádu komunismu v Evropě jsou národní soudní dvory nevýkonné ve stíhání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a mučení spáchaných v období diktatury. Uznávaní právní experti, znalci a členové Evropského parlamentu ze zhruba dvaceti zemí, kteří se 5. června 2012 sešli v Bruselu na mezinárodní konferenci „Právní narovnání komunistických zločinů“, přijali usnesení, že je třeba vyvinout mezinárodní úsilí pro dosažení spravedlnosti za zločiny komunismu, tak aby byly zachovány světové hodnoty lidských práv, na nichž spočívají i základy Evropské unie.

K hlavním řečníkům konference patřili prof. dr. a mnohonásobný dr.h.c. Albín Eser, emeritní ředitel Institutu zahraničního a mezinárodního trestního práva Maxe Plancka ve Freiburgu a bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, prof. Egils Levits, soudce Soudního dvora Evropské unie a dr. Łukasz Kamiński, ředitel Institutu národní paměti z Polska.

Konference zdůraznila, že ve smyslu opětovného rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva nelze na mezinárodní zločiny uplatňovat zákaz retroaktivity. Ačkoliv se vyskytují příklady úspěšného stíhání zločinů, jako např. v Polsku, celkově národní orgány činné v trestním řízení dosáhly zatím velmi nedostatečných výsledků. Proto, i když je třeba podporovat národní právo, vybízejí mezinárodní právní experti k použití práva nadnárodního. Bylo též poukázáno na rozdíl mezi politikou a legislativou v Evropské unii, pokud jde o lidská práva. Dokonce i někteří zúčastnění právní experti z evropských západních zemí si neuvědomují rozsah a závažnost zločinů spáchaných za železnou oponou. To znovu ukazuje na důležitost zvýšení úsilí a zdrojů, které je třeba vynaložit na vypořádání s dědictvím komunismu na evropské úrovni. Dosažení nadnárodní spravedlnosti za komunistické zločiny je rovněž důležité v souvislosti s dnešní hospodářskou krizí v Evropě a s hrozbou růstu extremistických hnutí.

V zahajovacím projevu podtrhl bývalý předseda Evropského parlamentu prof. Jerzy Buzek závazek pohnat před soud pachatele komunistických zločinů, který ministři spravedlnosti EU přijali ve Varšavské deklaraci z 23. srpna 2011. Bývalý předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering v závěru řekl:  „Nesmíme nikdy zapomenout, že naše Evropská unie spočívá na hodnotách. Pokud budeme tyto hodnoty bránit, čeká náš světadíl dobrá budoucnost.“

Konferenci pozdravily Joint Baltic American National Committee z USA, Mejlis národa krymských Tatarů z Ukrajiny a Rada Běloruské demokratické republiky v exilu, které rovněž podpořily zřízení nového mezinárodního soudního dvora.

Celé znění tiskové zprávy v originále (v anglickém jazyce)

Zpráva z 19. dubna 2012

Na poradě signatářů iniciativy „Právní narovnání zločinů komunismu“ s velvyslanci nebo jejich zástupci byla dne 17.IV.2012 hodnocena odezva na Deklaraci 2012 a diskutován současnýstav procesu narovnání zločinů komunismu.

Porady se zúčastnil velvyslanec Litevské republiky a zástupci velvyslanců Bulharské republiky, Estonské republiky, Maďarska, Polské republiky a Rumunska. Informovali o současném stavu procesu narovnání zločinů komunismu v jejich zemích. Nejdále je Polsko, kde byla bývalým příslušníkům komunistických tajných státních služeb snížena finanční důchodová zvýhodnění.

V otázce prosazení nepromlčitelnosti komunistických zločinů byla vyslovena velká naděje v jednání Platformy evropské paměti a svědomí. Výkonná ředitelka Platformy Mgr. Neela Winkelmannová, Ph.D., podala účastníkům porady podrobné informace o Platformě a pozvala je na mezinárodní konferenci „Právní narovnání zločinů komunismu“, která se uskuteční 5. června tr. v Bruselu.

Podporu Deklaraci 2012 vyslovili:

Deklarace 2012

Vedeni upřímnou snahou o právní narovnání zločinů komunismu a odčinění nesmírného utrpení, které postihlo miliony občanů v totalitních komunistických režimech, žádáme zákonodárné sbory těchto zemí a orgány Evropské unie, aby přijaly účinné právní normy, které by umožnily spravedlivé potrestání komunistických zločinců a zrušení všech výhod, které dosud užívají. Iniciativa „Právní narovnání zločinů komunismu“

Deklarace 2012 byla přijata dne 17. ledna 2012 za přítomnosti velvyslanců (nebo jejich zástupců) evropských zemí, spadajících do bývalé oblasti sovětského komunistického vlivu. Odezva na Deklaraci 2012 bude s nimi hodnocena 17. dubna 2012 i při dalších společných poradách.

Signatáři ke dni 17.1.2012:

Další signatáři Deklarace jsou vítáni; připojit se můžete zasláním e-mailu s textem „Připojujeme se k Deklaraci 2012: název organizace, adresa, jméno statutárního zástupce“ na e-mailovou adresu jar.muller@seznam.cz.

Informace o iniciativě „Právní narovnání zločinů komunismu“ jsou rovněž na webových stránkách www.dcery.cz, Právní narovnání a www.menetekel.cz, Spolupracující organizace a instituce. Iniciativa „Právní narovnání zločinů komunismu“

 

Informace iniciativy „Právní narovnání zločinů komunismu“ ze 4. března 2012 

Vzhledem k tomu, že požadavky, obsažené v Deklaraci k 17. listopadu 2010, dosud nenašly v České republice dostatečnou podporu, rozhodli se signatáři naší iniciativy navázat spolupráci s velvyslancem Maďarska v České republice dr. László Szökem. Jeho zájem o spravedlivé narovnání zločinů komunismu byl tak velký, že zorganizoval setkání naší iniciativy s velvyslanci evropských zemí spadajících do bývalé oblasti sovětského komunistického vlivu. Toto setkání se uskutečnilo dne 14. listopadu 2011 na maďarském velvyslanectví za účasti 15 velvyslanců těchto zemí v České republice nebo jejich zástupců.

Dne 17. ledna 2012 bylo za pomoci velvyslanců těchto zemí nebo jejich zástupců, senátora za ODS PhDr. Tomáše Grulicha, Mgr. Daniela Hermana, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, a výkonné ředitelky Platformy evropské paměti a svědomí Mgr. Neely Winkelmannové, Ph.D., dohodnuto konečné znění Deklarace 2012. Odezva na Deklaraci 2012 bude s celým tímto okruhem účastníků hodnocena 17. dubna 2012 a při dalších společných poradách.

Ani značně opožděné projednávání Deklarace k 17. listopadu 2010 s Legislativní radou vlády České republiky nenašlo cestu ke spravedlivému narovnání zločinů komunismu. Podle Legislativní rady vlády České republiky je specifickým problémem otázka nepromlčitelnosti, kterou čl. 40, odst. 6 Listiny základních práv a  svobod nepřipouští. Signatáři naši iniciativy se s tímto argumentem nesmířili a budou dál  hledat cestu, jak spravedlnost prosadit. Velkou naději vkládají do jednání Platformy evropské paměti a svědomí.

Související informace:

Redakce: MK